K přečtení

Nepromarni svůj život

John Piper: „Byla doba, kdy jsem nechápal, že usilovat o Boží slávu je vlastně totéž, co usilovat o svou vlastní radost. Dnes vidím miliony lidí, jak marní své životy, protože si myslí, že jde o dvě různé cesty, a ne o jednu. Musím vás však varovat. Cesta radosti, která vyvyšuje Boha, vás bude stát celý váš život. Ježíš řekl: „…kdokoli by ztratil život pro mě a pro evangelium, ten jej zachrání.“ Jinými slovy, je lepší svůj život ztratit, než ho promarnit… Tato kniha není o tom, jak se vyhnout zraňujícímu životu, ale jak se vyhnout promarněnému životu.“

Bůh nás stvořil k tomu, abychom žili s jedinou vášní: vášní radostně zobrazovat Jeho nejvyšší vznešenost ve všech oblastech života. Promarněný život je život bez této vášně. Bůh nás povolává k tomu, abychom se modlili, přemýšleli, snili, plánovali a pracovali ne k vyvýšení nás samotných, ale k jeho oslavě ve všech oblastech našeho života.

Autor: John Piper
Počet stran: 184

ODKAZ KE STAŽENÍ: – ZDE –

Pro Vaši radost

Přečíst tuto brožurku nezabere mnoho času, přesto však v životě čtenářů může způsobit zásadní změnu. John Piper ji napsal jako evangelizační nástroj, který má křesťanům pomoci vysvětlit svým nevěřícím přátelům, že vztah s Bohem skrze Ježíše Krista není nudný, ale naopak cestou k největší radosti. Věnuje se v ní otázkám jako: Proč musel Ježíše zemřít?, Jak by mě Bůh mohl milovat?, Jak bych mohl milovat Boha, když dopouští tolik zla?, a dalším.

Autor: John Piper
Počet stran: 32

ODKAZ KE STAŽENÍ: – ZDE –

Evangelium

Autor knihy si všímá upínání se k pragmatismu v protestantských církvích v tomto čase. Obává se, že i v dobrém úmyslu provedený úkrok od přímých – prostých – biblických pravd vykoná stejnou práci, jako modernismus na konci 19. století – totiž, že vykrade skutečný život věřícího lidu a zmrzačí evangelikální sbory. Své postoje autor podepírá citáty z Písma, často porovnává slova Bible s tendencemi hromadně přijímanými moderními vůdci křesťanských sborů; trpělivě vysvětluje, že posun cílů a prostředků od učení apoštolů, byť v dobré víře – a zároveň vážné slepot – je ze samé podstaty věcí smrtící.

Autor: Otakar Vožeh
Počet stran: 135

ODKAZ KE STAŽENÍ: – ZDE –

Kniha odpovědí

Kniha zabývající se odpověďmi, které mohou přijít na mysl, kdy přemýšlíme o víře, o našem životě, o tom, kde jsme se zde vzali a proč vůbec existujeme. Existuje Bůh? Co evoluce? Jak to bylo s dinosaury? Na tohle všechno a další životně důležité otázky autoři poskytují odpověď. Kniha je uzavřena praktickým závěrem.

Autor: kolektiv autorů (Don Batten, Ken Ham, Jonathan Sarfati, Carl Wieland)
Počet stran: 264

ODKAZ KE STAŽENÍ: – ZDE –

Povinnosti rodičů

Ve své knihe odhaluje J. C. Ryle ten nejlepší způsob, jak vychovávat děti, tedy s Kristem v srdci. Ukazuje, jaké povinnosti mají všichni křesťanští rodiče vůči dětem, které jim Bůh svěřil. Ryle nám dává praktické rady, jak vychovávat děti a učí nás, jak můžeme své děti milovat, aniž bychom je rozmazlovali. I když kniha byla napsána v roce 1888, obsahuje nadčasovou pravdu založenou na Boží moudrosti. Ve svém přístupu ke zbožné výchově dětí Ryle udržuje lásku a kázeň v dokonalé rovnováze.

Autor: J.C. Ryle
Počet stran: 92

ODKAZ KE STAŽENÍ: – ZDE –

Pozadí a teologie Alfa kurzů

Práce se snaží zmapovat historické předchůdce, ve kterých mají kurzy své kořeny, jako je charismatické a skupinkové hnutí a popsat na nich zejména eklesiologii, christologii a pneumatologii Kurzů Alfa. Na základě těchto poznatků chce pak analyzovat i programové cíle kurzů, které mají ambici napomáhat k vytváření viditelné jednoty církve, která má, skrze jednotné svědectví, přispět k christianizaci jednotlivých národů, ve kterých se Kurzy Alfa pořádají. Součástí práce je i přehled kritických postřehů…

Tato studie byla obhájena jako diplomová práce z předmětu komparativní eklesiologie na katedře systematické teologie Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Autor: PharmDr. Mgr.Bc. Aleš Franc, Ph.D.
Počet stran: 100

ODKAZ KE STAŽENÍ: – ZDE –

Poutníkova cesta

Jedná
se o velmi známou knihu popisující alegoricky křesťanský život a jeho
těžkosti a boje. Ve vězení ji napsal a potom v r. 1678 vydal anglický
kazatel John Bunyan. Vím, že moderní český překlad této knihy už
existuje a je i na internetu dostupný v několika verzích. Na našich
stránkách publikujeme její nové převyprávění podle překladu A. Adlofa i s
jeho vysvětlivkami.  Mojí snahou bylo alegorický příběh podat co
nejčtivější formou v modernější češtině a také seznámit čtenáře s
vysvětlivkami br. Adlofa, (které většinou v překladech nejsou) protože
umožňují tomuto dílu lépe a hlouběji porozumnět. Přestože jde o můj ryze
amatérský počin, věřím, že může oslovit křesťany i v dnešní době, kdy
jsou mnohé pravdy Písma relativizovány anebo opomíjeny.  

Více zde: https://www.bjbjablonec.cz/media/cesta-poutnika/

Jedná se o velmi známou knihu popisující alegoricky křesťanský život a jeho těžkosti a boje. Ve vězení ji napsal a potom v r. 1678 vydal anglický kazatel John Bunyan. Vím, že moderní český překlad této knihy už existuje a je i na internetu dostupný v několika verzích. Na našich stránkách publikujeme její nové převyprávění podle překladu A. Adlofa i s jeho vysvětlivkami.  Mojí snahou bylo alegorický příběh podat co nejčtivější formou v modernější češtině a také seznámit čtenáře s vysvětlivkami br. Adlofa, (které většinou v překladech nejsou) protože umožňují tomuto dílu lépe a hlouběji porozumnět. Přestože jde o můj ryze amatérský počin, věřím, že může oslovit křesťany i v dnešní době, kdy jsou mnohé pravdy Písma relativizovány anebo opomíjeny. 
 
Autor: John Bunyan
Počet stran: 122
 

Jedná se o velmi známou knihu popisující alegoricky křesťanský život a jeho těžkosti a boje. Ve vězení ji napsal a potom v r. 1678 vydal anglický kazatel John Bunyan. Vím, že moderní český překlad této knihy už existuje a je i na internetu dostupný v několika verzích. Na našich stránkách publikujeme její nové převyprávění podle překladu A. Adlofa i s jeho vysvětlivkami.  Mojí snahou bylo alegorický příběh podat co nejčtivější formou v modernější češtině a také seznámit čtenáře s vysvětlivkami br. Adlofa, (které většinou v překladech nejsou) protože umožňují tomuto dílu lépe a hlouběji porozumnět. Přestože jde o můj ryze amatérský počin, věřím, že může oslovit křesťany i v dnešní době, kdy jsou mnohé pravdy Písma relativizovány anebo opomíjeny.  

Více zde: https://www.bjbjablonec.cz/media/cesta-poutnika/

ODKAZ KE STAŽENÍ: – ZDE –

Cesta křesťanky

Dáváme na naše stránky druhý díl Bunyanovy Cesty poutníka, nazývaný většinou Cesta Křesťanky. Je méně známý než díl první, ale i toto dílo, rovněž alegoricky popisující křesťanský život, je velmi zajímavé a užitečné. Bunyan v něm čtenáře seznamuje s životy křesťanů, kteří nejsou tak výraznými osobnostmi jako hrdinové prvního dílu a žijí pod určitou duchovní ochranou svého kazatele. A věříme, že  i v tomto vyprávění a poznámkách kazatele A. Adlofa najde pozorný čtenář mnohé „perly“. 

Přejeme požehnané čtení!

Více zde: https://www.bjbjablonec.cz/media/cesta-krestanky/

Dáváme na naše stránky druhý díl Bunyanovy Cesty poutníka, nazývaný většinou Cesta Křesťanky. Je méně známý než díl první, ale i toto dílo, rovněž alegoricky popisující křesťanský život, je velmi zajímavé a užitečné. Bunyan v něm čtenáře seznamuje s životy křesťanů, kteří nejsou tak výraznými osobnostmi jako hrdinové prvního dílu a žijí pod určitou duchovní ochranou svého kazatele. A věříme, že  i v tomto vyprávění a poznámkách kazatele A. Adlofa najde pozorný čtenář mnohé „perly“.  Přejeme požehnané čtení!

Autor: John Bunyan.
Počet stran: 93

ODKAZ KE STAŽENÍ: – ZDE –

Labyrint světa a ráj srdce

Dílo Komenského, patřící k jeho nejčtenějším a nejznámějším filozofickým pracím. Do města přichází poutník, který coby nezávislý pozorovatel dění ukazuje cestu k sobě samému. Kritizuje špatnost tehdejšího světa a z pohledu vysoké věže, čnící nad městem, vidí ideály tzv. panharmonie a Božího pořádku na Zemi. V závěru se poutník dostává do malé světničky, jež zosobňuje jeho srdce a zde se setkává s Ježíšem Kristem. Významný myslitel takto vymezuje cestu vedoucí k míru a harmonii…

Autor: Jan Amos Komenský
Počet stran: 167

ODKAZ KE STAŽENÍ: – ZDE –

ODKAZ SERIÁLU ČT: – ZDE –

Falešný peníz

Uprostřed kladné práce pro rozšíření zná­mosti o milosti v Kristu Ježíši jsme nuceni postaviti se také proti falešným směrům, které si vzaly za program, zpracovat nevě­domé i věřící lidi. Biblí oni se ohánějí, zvláště v proroctvích si libují, ale milost Boží v Kri­stu Ježíši pomíjejí. Nejraději se skrývají za jména a snahy kruhů věřících, aby tak vnikli bez překážky mezi ně jako ti »podešlí bratři«, o nichž apo­štol Pavel píše. Tu a tam se jim podaří, že důvěřivé uchvátí svými novinkami. Vypadají jako učedníci Kristovi, jako ti, kteří našli vykoupení své bez skutků zákona, ale nejsou. Nezbývá než říci, že pocházejí z pokoutní výroby jako falešné peníze. K nim patří také adventisté. Tož podáváme to zde nyní celé. Jeho důvody z Písma mohou po- sloužiti leckomu k vyjasnění.

Autor: Alois Adlof
Počet stran: 38

ODKAZ KE STAŽENÍ: – ZDE –

Katolicismus východně od edenu

Všichni lidé se chtějí k Bohu přiblížit způsobem, který sami uznávají za vhodný. Nic překvapivého – všichni jsmepyšní, samospravedliví a od přirozenosti neposlušní zjevené Boží vůli. S
tímtéž prastarým problémem se potýkal i Kain a selhal, když od Boží
přítomnosti odešel žít „východně od Edenu“ – a tento morální zápas pokračuje i v 21. století. Neuhasitelná touha vlastnit a být vlastněn Pravdou je pro tuto bitvu vždy tím nejpotřebnějším. Jakým způsobem je katolicismus „východně od Edenu“? U běžného katolíka
se mísí zájem o celosvětové dění s ohromením nad současnými odhaleními
uvnitř církve. Uprostřed doktrinálního a etického zmatku zůstává většina
sporných otázek neanalyzována a nevysvětlena, a tak jsou katolíci i
nekatolíci ponecháni v nejistotě, kdeže to Římskokatolická církev stojí.
Tato kniha vás nenechá na pochybách ohledně správné odpovědi.

Autor: Richard Bennett
Počet stran: 15

K PŘEČTENÍ: – ZDE –

Evangelizace v Novém zákoně:

Obhajoba biblicky relevantní evangelizace

Jak svědčí už název knihy, kazatel, pastor, evangelista a abolicionista Jon Speed se v této své stručné studii zaměřuje na otázku evangelizace. Jak vlastně vypadá biblická evangelizace? Jaký příklad evangelizace nám dává Pán Ježíš se svými apoštoly? Co se v tomto ohledu můžeme naučit od rané Církve?
Tato kniha je velmi důležitým povzbuzením a napomenutím k biblické věrnosti v oblasti evangelizace.
„Naše teorie ohledně toho, co je efektivní evangelizace, musíme hodnotit ne podle toho, co je dnes populární, ale podle vzoru, který nám Bůh dal v Novém zákoně.“

Autor: Jon Speed
Počet stran: 29

K PŘEČTENÍ: – ZDE –
K POSLECHU: – ZDE –