VYZNÁNÍ VÍRY

Toto vyznání víry bylo vypracováno podle podrobnějšího Baptistického vyznání víry z r. 1689 (vydalo Didasko z.s. v Kroměříži r. 2016). Jde o stručnější vyznání, ale snažili jsme se nic podstatného nevynechat. Body vyznání však jinak jsme seřadili a příbuzné a související kapitolky sloučili. A někde bylo nutné i doplnění (např. o manželství), protože dnes se objevují i skutečnosti, jaké by naše předchůdce ani nenapadly zmínit.

Věříme v jediného1) živého a pravého Boha, o kterém tak mocně svědčí celé stvoření2) – nezměrností vesmíru i nevýslovně malými částmi hmoty a života, moudrou uspořádaností a úžasnou jednotností v nesčíslné rozmanitosti a kráse. A tvůrce vždy přesahuje svůj výtvor. Proto věříme v lidsky nepoznatelného neviditelného Boha3), který je všudypřítomný4), všemohoucí5) 6), věčný7), nekonečný8), neměnný9), vševědoucí10) a absolutně svrchovaný11). Proto mohou lidé ze stvoření odhadnout jen zlomek toho, jaký Bůh je. Sám se nám musel skrze Písmo zjevit; a jen tak jsme mohli poznat i jeho svatost12), čistotu13), dokonalost14), spravedlnost15) a nenávist k hříchu a hřešícím 16) 17); ale také jeho nekonečné milosrdenství18) a lásku.19)

V jediném Bohu existují tři božské a nekonečné osoby20) s věčnou jsoucností a plnou božskou podstatou – Otec, Slovo neboli Syn, a Duch svatý21) 22) a každý je cele Bohem. Každá osoba je však také samostatná v jednání i moci a přesto je jejich podstata jednotná a nerozdělená23) 24) 25). A každá z nich má jiný úkol26) 27) při spáse člověka28) 29). Právě toto poznání Boha nám zjevuje jen Boží slovo v Bibli.

Vesmír, země i veškerá příroda není produktem náhodných fyzikálních či chemických procesů a slepé evoluce. Věříme, že Stvořitelem i udržovatelem všeho viditelného i neviditelného je Bůh1) 2) 3); a život na Zemi, v celé jeho pestrosti4), vytvořil Stvořitel v šesti dnech podle své vůle právě tak, jak nám to popisuje úvod knihy Genesis. A že celé stvoření bylo velmi dobré5).

Poté, co stvořil všechny nebeské bytotsti a ostatní tvory, stvořil Bůh i člověka – muže a ženu, s nesmrtelnou duší a schopností žít v obecenství s Bohem. Byli korunou stvoření, stvořeni k Božímu obrazu6) v poznání, spravedlnosti i svatosti. Měli Boží zákon zapsaný ve svých nitrech7), ale měli svobodnou vůli; a ta nevylučovala možnost změny postoje a odvrácení8).

Také, že v ráji dostali lidé jediný zákaz9): Nesměli jíst ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého. Padlý archanděl Satan však použil lstivého hada, který svedl k neposlušnosti Evu, a ta pak Adama10). Tímto hříchem byli oba odděleni od své původní spravedlnosti a od společenství s Bohem11). Jejich pád do hříchu a následná smrt však postihly nejen je, ale i všechny jejich potomky- tj. celé lidstvo12). Všichni se od chvíle pádu rodíme s padlou přirozeností 13)14),tíhneme k neposlušnosti a zlu15) a pro Boha jsme duchovně mrtví16). Do hříšnosti kvůli lidem upadlo i celé stvoření17) 18).

Celá Bible, tj. 39 knih Starého a 27 knih Nového Zákona (bez apokryfů – v NZ není ani jeden citát!) jsou vdechnutou1) a zapsanou Boží řečí k lidem2)3)4), která jediná je v originálních jazycích přesnou, dostatečnou, neměnnou, bezchybnou a konečnou normou veškerého spásného poznání, víry a poslušnosti vedoucí ke Kristu5)Jakékoli dodatky, odchylky i nebiblické praxe vždy Písmu berou plnou pravdu a autoritu. 

Autorita Písma pochází od Boha, který je pravda6); i Jeho slovo je ve všech oblastech pravdou, ketrá je nezávislá na názorech a učení lidí či církví. Jen Písmo nám zjevuje plné odhalení jediné cesty skrze Krista ke spáse člověka ve své celistvosti a bezchybnosti7). Jeho autorita je potvrzována Duchem svatým v nitru Božích dětí8).

Jen ve svatých Písmech Bible je postupně zjeveno zaslíbení spásy9) v Mesiáši – Kristu a uskutečnění spásy je plně ukázáno v evangeliu10) 11) 12). To je konečnou zvěstí o možné záchraně13) hříšníků před Božím soudem a výzvou14) k pokání a návratu k Bohu. Jedině evangelium15) je spolu s působením Ducha svatého16); plně dostačující k tomu, aby jím mohli být lidé znovuzrozeni, oživeni a obnoveni k životu pro Boží slávu17). Toto jádro evangelia je možné pochopit ve všech překladech Bible.

Bůh skrze své Slovo také zjevil svůj morální zákon jako součást smlouvy s Izraelským národem, který je shrnut v Desateru18) . Ale stejný zákon byl dán lidem do srdcí už při jejich stvoření18). Podle Nové smlouvy19) už není splnění a dodržování zákona pro křesťany podmínkou spásy – vše za nás vykonal Pán Ježíš svatým životem a svou obětí20). Desatero je dnes pro křesťany ukázkou jaký je Bůh a jak by měli věřící žít. A ten, kdo je v Kristu, tak se o to bude s radostí a z lásky k Němu s plným nasazením snažit21).

Bezchybnou normou pro výklad Písma je Písmo samotné22). Věříme, že každé místo Písma osvětlené Duchem svatým jinými místy Písma, má jen jeden správný výklad23) 24); nemůže mít několik „pravdivých“ výkladů, které si vzájemně odporují.

Bůh padlé a hříšné lidstvo zcela nezavrhl, i když nikdo z lidí nebyl a není schopen dosáhnout úrovně spravedlnosti požadované svatým Bohem1) a všichni si zasluhujeme věčné odsouzení. Přesto Bůh už před věky2), ze své lásky a milosti, připravil pro mnohé plán spásy. Už od ráje3) ho Bůh postupně zjevoval skrze své smlouvy s lidmi a proroctví.A v plnosti času plán spásy uskutečnil skrze svou druhou osobu – ve vtělení Spasitele Pána Ježíše Krista4). Tuto milost, která byla dána pro věřící všech věků, máme popsánu v Písmech evangelia. Pán a Stvořitel světa se ponížil a ačkoli žil svatě, nechal se ukřižovat5), aby nás tím vykoupil6) z našeho otroctví hříchu a smrti. Plně a neopakovatelně touto obětí7) uspokojil Boží spravedlnost a smířil nás s Bohem8); a kvůli Ježíšově oběti nám byla připsána Jeho spravedlnost9) a Bůh se stal i naším Otcem. A jen Pán Ježíš je nezástupně hlavou církve10).

Spásu přímají věřící vírou11), tj. plným spolehnutím se na pravdivost evangelia12) a stálost a neměnnost Božího slova. Skutečná víra se „nedědí“ a není k ní možné dospět ani rozumově. Víra je dar Boží milosti a je naprosto nezasloužená13).

Přijetí spásy je podmíněno i pokáním14) – tj. lítostí nad svými hříchy15), prosbou Boha o jejich odpuštění16) a obrácením17), tedy odhodláním už nehřešit a snahou žít pro Krista.

Nedílnou součástí spasení je i proces posvěcování18). I spasený věřící totiž i nadále žije v porušeném těle, ale hříšné touhy musí být posvěcováním umrtvovány19) 20). Posvěcení může u člověka začít jen tehdy, je-li Duch svatý přítomen v jeho nitru21), dal mu nové srdce a nového ducha22). Duch svatý vede věřící k tomu, aby byl v jejich životech hřích zbaven moci23), byly oslabovány tělesné žádosti a posilována svatost24) a následování Pána Ježíše.

Bůh povolal věřící ke konání dobrých skutků25) 26), ale ne jako k předpokladu, upřednostnění, nebo jako výpomoci či dodatku ke spasení. To nám je dáno úplně zdarma27) z Boží milosti skrze Krista. Věřící konají dobré činy ne, aby byli spaseni, ale
proto, že už byli vzati na milost a chtějí se líbit28) svému Pánu. Kdo se snaží ke své spáse ještě něco přidat, propadá klatbě!29).

K dokonání Boží spásy je pro naši snahu nezbytná Boží moc a pomoc nejen na počátku spásy, ale Boží spásné jednání pokračuje i během celého života věřících až do jejich odvolání do nebeské slávy30). Děje se to přímluvnými modlitbami našeho Spasitele v nebi31) (ne svatých) a působením Ducha svatého32) převážně skrze vliv mocného Božího slova33) a často i ve spolupůsobení v církvi i nápravě skrze ní34).

Bůh ve své moudrosti, svatosti a svým svobodným rozhodnutím ustanovil, určil a koná všechno, co se kdy stane1) 2). Přesto  není původcem žádného hříchu3), neruší svobodu ostatních tvorů, ale i tak dovede svůj všeobecný záměr ke svému cíli. Bůh ví všechno, ale ne proto, že to předvídá; On stále vše uskutečňuje podle své předem určené vůle4). Nic se nemůže stát mimo Boží prozřetelnost; i důsleky dějů, „náhody,“ druhotné příčiny i neštěstí jsou podřízeny Božím záměrům a On si je používá podle své vůle5). I pád části andělů, lidí a hřích, jsou součástí Božího věčného záměru směřujícího ke spáse a zachování věřících skrze Krista a k věčnému odsouzení Satana a všech, kdo zůstali zatvrzeni v hříchu6) 7).

Bůh také některé lidi už před stvořením světa předurčil8) 9) 10) a vyvolil podle své moudrosti a milosti k věčnému životu skrze Krista a jiné nechal, aby si žili podle své vůle bez Boha, nebo následovali názory a učení mimo spásy v Kristu11), či sloužili Bohu mimo Ducha svatého12). Vyvolení není dáno původem, osobními kvalitami ani zásluhami a výchovou; je to nezasloužená a nepochopitelná Boží milost13) 14) 15). Počet spasených je dán předem16); jsou v něm i malé děti17) a neschopní porozumět evangeliu.

Otázka předurčení je plně v pravomoci Boží prozřetelnosti18). My lidé vidíme jen to, co je před očima a nemůžeme v této věci u nikoho (ani u sebe) vynášet konečné soudy19). Věřící prožívají ujištění20) Ducha svatého, ale přesto musí až do konce svých životů pokračovat s pokorou a s poslušností v následování Krista21).i

Bůh ze své milosti1), v jeho určeném čase a svým způsobem, účinně povolává ty2) 3), kteří jsou od věků zapsáni v knize života4). Oslovuje je svým Slovem a skrze ně je mocí Ducha svatého obživí5) z temnot duchovní smrti a uvede do světla a života s Kristem. Nikdo se nedokáže vlastní silou6)  vymanit z temnoty hříchu a nikdo nemůže přijít k Ježíši Kristu, pokud ho k němu nepřitáhne nebeský Otec7). Žádný člověk sám od sebe Boha nehledá8) a bez daru víry mu nikdo právoplatně neuvěří9). To ovšem nezbavuje křesťany povinnosti všem lidem zvěstovat evangelium10); Písmo je k tomu zavazuje.

Písmo mluví o důležitosti lidské vůle11) a snahy. I lidé mimo Krista konají svobodně mnoho ocenitelných věcí. Ale lidské dobré činy přesto nemohou učinit lidi spravedlivými před Bohem; ospravedlnění musí být lidské vůli i lidskému hledání Boha12)(které jsou též nutné), umožněno působením Ducha svatého v lidském nitru13). Kromě nalezení lidské cesty zpět do „ráje ke stromu života“ a do boží přítomnosti14) je přirozená lidská vůle skutečně svobodná a nezávislá; není pouze iluzí nebo fikcí15)16)Vůle lidí (podporovaná Duchem svatým) je nezbytná i k pokroku v duchovním životě věřících17).

Dokonale osvobozená lidská vůle může vznikat jen v životech věřících18), vysvobozených z nadvlády Satana a moci hříchu19), od hrozícího Božího soudu20), od prokletí zákona21) a strachu ze smrti22). A lidské svědomí podřízené Duchu svatému je vedeno i k osvobození a k nespoutání věcmi, které sami o sobě neodporují Božím zákonům, ale mohou vést k zákonictví23). Osvobozený souhlasí s tím, co vychází z pravdy a souvisí s Kristovou láskou24). I zde však hrozí nebezpečí hřešit ve jménu „křesťanské svobody“25).

Bůh ty, které přitáhl ke Kristu1) 2) a které mu dal3), ty také zachová4)
do dnů věčnosti. Věřící mohou projít bouřemi života i pády, budou však činit pokání a navrátí se k Bohu, protože je to On, kdo je ze své milosti a kvůli svému povolání5) nenechá odpadnout6). I v této záležitosti jedná Bůh pro nás často nepochopitelně; hledí na své povolání víc než na nám viditelné lidské skutky7).

Ti, kdo mají pouhou lidskou víru, ta je zklame8) 9). Ale ti, kteří dostali Boží dar víry, milují svého Spasitele10) a žijí v Boží bázni a v poslušnosti Jeho slova11), ti prožívají jistotu spasení, kterou v nich potvrzuje Duch svatý12). Tato jistota není založena především na lidských pocitech; spočívá na pevných skutečnostech spásy13) dosvědčených evangeliem14),na vnitřních projevech darů milosti Ducha svatého15) a na nesení jeho ovoce16). I skutečný věřící tuto jistotu nemusí vždy prožívat, zvláště když prochází pády a zkouškami; a než ji získá, musí o tuto jistotu často dlouho bojovat17). Mnohem nebezpečnější však je lidská domýšlivá sebejistota, kterou ale Bůh na věčnosti nepotvrdí18).

Věříme v jediné společenství církve1) – souhrn všech svatých2) – a Kristovu nevěstu3), která je podřízena své hlavě – Kristu, slouží mu a modlí jen k Němu a Bohu Otci v Duchu svatém a pravdě. Církev je tvořena pouze z vyvolených a pravému Bohu a Kristu věrných věřících ze všech věků. Těch, kteří s vírou očekávali zaslíbeného Mesiáše, který přijde v budoucnosti4), těch, kteří mu uvěřili v době Jeho vtělení5), i všech těch, kteří s vírou vyhlíželi, vyhlížejí a někteří se setkají ještě za svého života s přicházejícím Spasitelem v oblacích6).

Všichni předurčení, kteří uvěřili a uvěří v Krista, žijí zbožně podle Písma a které sjednocuje Duch svatý, ti tvoří společenství těla Kristova7) – Jeho neviditelnou církev, kterou nepřemohou ani brány pekla8). Přesto ve viditelných církvích a sborech vždy byli a vždy budou někteří členové církve9), kteří nepatří mezi vykoupené Boží děti. Nejsou ovečkami, které slyší Pastýřův hlas10), ale vstoupili do ovčince církve jinak než skrze Krista11) 12). Někteří prožijí v církvi celý život, jiné se ve sborech podaří podle činů rozpoznat a a pokud omítnou pokání a změnu, vyloučit13); ale konečné a dokonalé oddělení „pšenice od plevele“ a „ovcí od kozlů“ provede na konci věků až sám Pán církve14) 15). A žel, je smutnou skutečností, že celé církve i sbory, se stejně jako Židé, mohou stát Satanovou synagogou16) mimo podřízenost evangeliu Písem i momo Krista.

Sborová shromáždění mají vést ustanovení starší, kteří splňují podmínky dané Písmem17) 18) a byli sborem k jejich duchovní službě  odděleni19) schváleni. Mají sloužit sboru zvláště kázáním a vyučováním podle svých obdarování20. Ale úkol vzájemné služby nejrůznějšími způsoby, mají i ostatní členové sboru21); a to nejen k sobě navzájem, ale i vůči svému okolí; a to jak službou, tak i evangeliem22).

Věřící se od dob apoštolů scházeli v místních sborech vedených staršími23) a tvořili územně samostatné církve24) nepodřízené hierarchicky sboru v Jeruzalémě či Římě. Sbory se podřizovaly jednotnému učení evangelia a spolupracovaly25), ale byly samostatnými církvemi, kdy v každém sboru byly všechny dary Ducha svatého potřebné ke službě, správě i sborovému užitku26). Až v dobách po císaři Konstantinovi I. uskutečnili papežové církevní centralizaci a získali vliv, moc a bohatství. Našimi vzory po duchovní i organizační stránce jsou ale sbory prvotní církve.

Kristova novozákonní církev se už od dob apoštolů27) 28) schází ke slavení, k díkůvzdání, ke kázání evangelia a k vysluhování Kristových nařízení převážně v Den Páně – tj. první den po sobotě – kdy byl náš Pán slavně vzkříšen29) 30) a byl seslán i Duch svatý (v padesátý den po svátku Pascha31)). Dodržování soboty je také jediným přikázáním Desatera, které Nový Zákon neopakuje a tedy nenařizuje. Neděle tedy není „křesťanskou sobotou“.

Bez působení Ducha svatého v církvi se sbory a církve časem stanou jen „skanzeny tradic“32). Věříme však, že hlavním společným cílem působením Písma a Ducha svatého je proměna osobních životů věřících ke stále větší podobnosti Pánu Ježíši Kristu33). Proto hledíme s nedůvěrou na křesťanské aktivity zaměřené na „radostné pocity“, na zázraky, na cesty za známými kazateli a na touhu po „čerstvějším Božím slově“ skrze „výklad jazyků“ i po různých „nadbiblických“ zjeveních a knihách. Zvláště když se ani po těchto zvláštních projevech a zážitcích u těchto věřících neprokazuje duchovní růst v osobních i rodinných křesťanských životech. Takže jaké prostředky Boží Duch k budování církve a věřících používá, ukáže podle ovoce až čas34) ; a definitivně to rozsoudí Pán.

Kristus nařídil, aby církev dodržovala jen tato dvě ustanovení1) 2).

Křest není vstupní branou ke spáse3)4); je dobrovolným aktem stvrzujícím rozhodnutí víry a pokání5) opustit život bez Boha a proti Jeho nařízením, poslušně následovat Ježíšův příklad i ve křtu a začlenit se do sboru věřících6). Nekřtíme malé děti, protože takové rozhodnutí ještě nemohou udělat.

Křest, který prováděli apoštolové a první církev, nebyl křest pokropením/politím, ale křest ponořením7) (baptizma, křtít – baptizein). Křest je připodobněním k „pohřbení“ křtěncovy hříšné přirozenosti v „hrobu vody“ a povstání s Kristem k novému životu8).Proto křtíme tímto způsobem i my.

Večeře Páně patří k nejpodstatnějším částem shromáždění věřících, protože je uvádí do vděčnosti a do bližšího obecenství s jejich Spasitelem9). Je to nejniternější připomínka utrpení našeho Spasitele10) a názorné připodobnění oběti jeho těla a prolití jeho krve k očištění našich hříchů a dostatečného výkupného před svatým Bohem11). Odmítáme však učení o přepodstatňování chleba a vína během památky (mše) ve skutečné tělo a krev Páně. Církev toto nařízení slaví na památku12). A Proto důrazně odmítáme i souběžné dogma o opakovaně probíhající oběti13) Krista ve mši.

Manželství je Božím zřízením a už od počátku je určeno jen pro muže a ženy1), tj. jen dvě Bohem stvořená pohlaví. Transgender a další genderové „pocity“ jsou odmítnutím Božích plánů. Manželství bylo  určeno ke vzájemné pomoci mužů a žen2), k legitimnímu množení lidstva3) a předcházení sexuální nečistotě4). Pán Ježíš deklaroval manželství jako svazek jen jednoho muže s jednou ženou a neschvaloval rozvod5)V křesťanských manželstvích by role a vztahy mužů a žen měly odpovídat Písmu6)7)8) (tj. ženy se podřizují mužům a muži Kristu). Do manželství mohou vstupovat lidé, kteří jsou právně způsobilí a nemělo by jít o blízké příbuzné9). Křesťané by neměli vstupovat do manželství s nevěřícími10) a předmanželský sex je smilstvem11) a  mimomanželský cizoložstvím12). Bůh skrze Písmo odsuzuje jako ohavnost nejen homosexuální13) ale i všechny další perverzní sexuální praktiky14)Z různých důvodů nežijí všichni lidé v manželství. Věřící by to měli v čistotě využít pro důslednější službu Bohu15).

Vládní i civilní autority jsou na světě z Božího záměru1) a věřící se jim mají podřizovat. Máme respektovat jejich nařízení a máme poslouchat jejich pokyny2) i v dnešní době neochoty se čemukoli podřizovat. Máme se za autority také modlit3). Podřizování autoritám má začínat už v rodinách a při výchově dětí (viz předchozí odkaz b.6). Jedinou výjimkou k neuposlechnutí příkazů nejen světských autorit jsou ty, které přímo odporují Boží vůli zjevené v Písmu4) 5). Ale věřící lidé by se měli podřizovat i vedení jejich sborů6) 7) a sobě navzájem8). Také všechna naše slova, ale i nutné civilní sliby či přísahy mají být vždy pravdivé – naše ano má znamenat vždy ano, a naše ne vždy ne9). Věřící má respektovat autority, ne však kvůli nim, nebo ze strachu; ale protože se podřizuje Kristu a Jeho slovu10), které to říká.

Život smrtí nekončí1). Tělo se rozpadne v prach2), ale lidský duch nezmizí3). Duch věřícího přejde do Boží blízkosti (ráje4)), kde bude čekat na své plné oslavení, ale duch nevěřícího do Hádu, místa mučivého očekávání5) na konečné odsouzení v geheně – ohnivém jezeru6). Bible nezjevuje možnost posmrtného „polepšení“ v očistci.

Při prvním vzkříšení z mrtvých budou mrtvá těla věřících obnovena, přeměněna7) a opět spojena s jejich duchem. Vzkříšená těla budou duchovní8) 9)) a budou podobná nynějšímu tělu Kristovu. Těm věrným, kteří se vzkříšení dočkají živí, budou také jejich těla proměněna a společně budou s Kristem vládnout tisíc let10). Nevěřící budou vzkříšeni  až po konci milenia ke konečnému odsouzení11).
Před závěrem věků přijde Pán Ježíš podruhé a to tentokrát jako Král králů a Pán pánů1) 2) 3). Přijde ve své slávě a bude na této zemi vládnout celé Milenium – tisíc let4). A Milenium nebude obraznou dobou Ježíšovy vlády, ale Jeho reálnou vládou3) v Božím království na zemi. Ti, kteří věří v reálné Milenium se však neshodují v otázce okamžiku vytržení církve. My se přikláníme k pretribulacionismu, tj. Pán Ježíš vytrhne církev před sedmiletým soužením předcházející dobu Milenia.  Vede nás k tomu pochopení, že Den Kristův4)5) (vytržení) a Den Hospodinův6) (porážka zla a Satana i začátek Milenia) není totožná událost. Věříme, že doba vytržení může nastat (na rozdíl od dne Hospodinova, který přijde až po sedmi letech soužení) kdykoli. Ale tato otázka by neměla být důvodem rozdělelní věřících; ale měla by vést ke všeobecné snaze být na nečekaný příchod Pána připraveni7).

Bůh ve své svrchovanosti určil den1), kdy bude z velkého bílého trůnu spravedlivě soudit svět, padlé anděly i lidi. Soud uskuteční skrze svého Syna, kterému ho svěřil2). Po mileniu bude totiž Satan propuštěn a znovu svede celý padlý svět3). Soud proběhne po zničení Satana a armád zla u Armagedonu4). Až po tomto konečném Ježíšově vítězství se uskuteční všeobecné vzkříšení5) a lidé všech věků (mimo už vzkříšených a vytržených věřících) budou souzeni před bílým trůnem6). Spravedlivě budou posouzeny všechny jejich motivy i činy7) a rozhodnuto bude podle jmen zapsaných v knize života8) 9). Všichni nezapsaní budou, i se Satanem, smrtí a Hádesem, uvrženi do geheny – ohnivého jezera9). Ale omilostnění a požehnaní budou radostně žít věčně v Boží slávě a Beránkově přítomnosti v novém Jeruzalémě10);.

Jedním z cílů, který má uskutečnění posledního soudu všem ukázat, je Boží suverénní možnost prosadit svoji vůli11). Má varovat ty, kteří se pod vlivem Božího Ducha soudem nechají varovat a budou činit pokání12). Má ukázat Boží nepochopitelnou milost těm, které zachránil skrze Pána Ježíše Krista13) a daroval jim blahoslavený věčný život ve své blízkosti. A také demonstrovat svoji spravedlnost potrestáním všech sil zla14) a všech, kteří svobodně a povýšeně odporovali Božím záměrům.

Pro věřící je též Boží soud vážnou připomínkou toho, že Bůh je nejen milostivý15), ale i spravedlivý Otec17), který nepřehlíží hřích a své děti nenechá bez výchovy. A že nikdo z věřících nemůže ochabnout v bdělosti, poslušnosti a lásce, protože nevíme, kdy pro nás náš drahý Spasitel opět na zem vrátí18).